Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Yleisradiovero - tuloverotuksen kummajainen

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 8/2012)

Hallitus antoi 4.4.2012 eduskunnalle esityksen yleisradioverosta. Sen sisältö perustuu kaikkien eduskuntaryhmien yhteisesti hyväksymään malliin. Valtiolle maksettavalla vuotuisella tuloon perustuvalla Yle-verolla kerätään Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat. Kysymyksessä on siis korvamerkitty tulovero, ainutlaatuinen lajissaan. Lakia yleisradioverosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Televisiomaksut palautetaan vuoden 2013 puolelle kohdistuvalta osaltaan.

Nykyisessä televisiomaksujärjestelmässä maksuvelvollisuus on kytketty tiettyyn päätelaitteeseen. Tämä ei televisiolähetysten vastaanottotekniikoiden ja -laitteiden kehityttyä ja monipuolistuttua enää ole perusteltua. Yleisradiotoiminnan rahoitusta ei voida kestävästi turvata nykyisellä rahoitustavalla. Televisiomaksua maksavien määrä ei ole kehittynyt toivottavalla tavalla. Vuodesta 2001 vuoden 2011 loppuun televisiomaksun maksajien määrä on laskenut 2 008 486:sta 1 882 319:ään eli noin 126 000 maksajalla.

Henkilön yleisradiovero

Henkilön yleisradioveron määrä riippuu hänen tuloistaan. Yle-vero on 0,68 % puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärästä. Veron vuotuinen enimmäismäärä on kuitenkin 140 euroa. Veron vuotuinen vähimmäismäärä on 50 euroa siitä johtuen, ettei veroprosenttiperusteen mukaan alle 50 euron jäävää veroa panna maksuun.

Veron perusteena käytetään henkilölle MYEL:n tai YEL:n mukaan vahvistettua työtuloa, jos se on puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärää suurempi. Jos henkilölle on määrätty sekä MYEL:n että YEL:n mukaan vahvistettua työtuloa, perusteena käytetään ko. työtulojen yhteenlaskettua määrää, jos se on puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärää suurempi.

MYEL:n / YEL:n mukaan maatalousyrittäjänä / yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiömuodossa toimintaa harjoittavaa, jos hän omistaa yli 30 % yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yli 30 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Jos em. prosenttiosuus ei täyty, osakasta pidetään MYEL- tai YEL-yrittäjänä myös, jos hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on yli 50 %:n omistusosuus tai äänivalta. Näissäkin tapauksissa henkilölle siis vahvistetaan MYEL:n/YEL:n mukainen työtulo.

Henkilön yleisradiovero on kahdelle tulonsaajalle täysimääräisenä 280 euroa, kun vertailukelpoinen nykyjärjestelmän mukainen televisiomaksu olisi 260 euroa vuoden 2013 tasossa (v. 2012 252,75 euroa). Täten yleisradiovero ei kahden tulonsaajan perheessäkään juuri muodostu nykyistä televisiomaksua suuremmaksi.

Yhteisön yleisradiovero

Yhteisöille (osakeyhtiöille ja osuuskunnille) hallitus esitti eduskuntaryhmien hyväksymän ratkaisun mukaisesti liikevaihdon perusteella porrastettua yleisradioveroa. Liikevaihdon ollessa vähintään 400 000 euroa, mutta alle 1 000 000 euroa, vero olisi ollut 350 euroa. Liikevaihdon ollessa vähintään 1 000 000 euroa vero olisi ollut 700 euroa.

Liikevaihtoon perustuva veromalli ei kuitenkaan olisi ottanut huomioon yrityksen maksukykyyn liittyviä näkökohtia. Suomen Yrittäjien vaatimuksesta eduskunta päätyikin yhteisön verotettavaan tuloon perustuvaan veromalliin. Verotettavan tulon jäädessä 50 000 euron rajan alapuolelle yhteisöltä ei peritä yleisradioveroa. 50 000 euron verotettavan tulon kohdalla vero on 140 euroa ja 0,35 % 50 000 euroa ylittävältä osalta. Veron enimmäismäärä on kuitenkin 3000 euroa. Tämä toteutuu noin 867 000 euron verotettavan tulon kohdalla.

Yhteisön yleisradioveron määrääminen edellyttää maatalouden/elinkeinotoiminnan (so. liike- ja ammattitoiminnan) harjoittamista. Yleisradiovero on yhteisön maatalouden/elinkeinotoiminnan tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Omituiseen lopputulokseen päädytään, kun yhteisö maksaa erikseen yleisradioveroa, vaikka sen osakkaat/jäsenet maksavat jo henkilön yleisradioveroa. Moni voi tästä syystä pitää yhteisön yleisradioveroa jo sinänsä melkoisena kummajaisena. Järjen käyttö ei kuitenkaan enää eduskuntavaiheessa ollut laajemmin mahdollista, koska poliittisen sopimuksen mukaan yhteisöiltä oli päätetty kerätä vuotuista yleisradioveroa 22 milj. euroa luonnollisilta henkilöiltä kerättävän vuotuisen 480 miljoonan euron lisäksi.

Perin oudoksuttavaa on myös, että yhteisön yleisradioveroa joutuvat maksamaan muut viestintäalan toimijat olkoonkin, etteivät ne ole tästä suuremmin valittaneet.

Maatalouden harjoittaja ja yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yleisradioveroa ei kanneta toiminnasta, jota harjoitetaan maatalouden harjoittajana tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana, koska tällöin yrittäjä joutuisi maksamaan yleisradioveron maatalouden tai elinkeinotoiminnan perusteella ja vielä erikseen henkilön yleisradioveron hänelle maatalous- tai yritystulon perusteella määrättävien ansio- ja pääomatulojen perusteella.

Verotus- ja elinkeinoyhtymät

Verotusyhtymän ja elinkeinoyhtymän puhdas tulo jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. Täten verotus- ja elinkeinoyhtymä ovat verrattavissa maatalouden harjoittajaan ja yksityisen elinkeinonharjoittajaan siten, että jos yhtymälle määrättäisiin yleisradiovero, verotus muodostuisi kaksinkertaiseksi. Tämän vuoksi yleisradioveroa ei kanneta verotus- ja elinkeinoyhtymiltä.

Kuolinpesä

Verovuonna kuolleen henkilön yleisradiovero määrättäisiin ottaen huomioon myös kuolinpesän tulot kuolinvuonna. Kuolinvuoden jälkeen kuolinpesälle ei määrättäisi yleisradioveroa silloinkaan, kun sitä tuloverotuksessa käsitellään erillisenä verovelvollisena.

Yhteisetuudet

Hallitus esitti yhteisön yleisradioveroa myös yhteisetuuksille, joita ovat yhteismetsä, tiekunta, kalastuskunta, jakokunta tai muu näihin verrattava yhteenliittymä. Eduskunta poisti yhteismetsät ja muut yhteisetuudet kokonaan yhteisön yleisradioveron piiristä. Käytännössä yhteismetsät eivät edes harjoittane ainakaan niin laajaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta, että niille tulisi määrättäväksi yleisradiovero. Pelkkää metsätalouden harjoittamista ei pidetä elinkeinotoimintana tai maataloutena.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri