Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

SDP:n vero-ohjelma rokottaa yrittämistä ja omistamista

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 6/2018)

SDP:lle ei riitä, että maatalouden tulo on pudonnut EU-jäsenyyden aikana jyrkästi. Se haluaa viimeistellä kehityksen verottamalla ja näin varmistaa maatalouden taloudellisen tilanteen pysymisen heikkona.

SDP sanoo 16.5.2018 julkistamansa ohjelman johdannossa, että ohjelma sisältää askelmerkit tulevaisuuden hyvinvointivaltion verotukselle. Ohjelman mukaan verotuksella rahoitetaan ennen muuta hyvinvoinnin takaavia julkisia palveluita sekä siirretään varoja varakkaimmilta niitä tarvitseville. Verotuksen painopistettä siirretään omistuksiin. Lisäksi verotuksella vastataan osaltaan maailman muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja työn muutokseen, sekä valjastetaan tekninen kehitys hyvinvoinnin kasvun veturiksi.

Tulolähdejako ja maatalouden tuloverotus

Hallitus on syysistuntokaudella 2018 antamassa eduskunnalle esityksen, jonka mukaan yhteisöjen (siis osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) elinkeinotoiminnan (EVL) ja muun toiminnan (TVL) tulolähteen yhdistäminen toteutettaisiin siten, että yhteisöjen toimintaan, lukuun ottamatta maataloutta (MVL), sovellettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. EVL- ja TVL-tulolähde siis yhdistettäisiin, MVL-tulolähde pysyisi ennallaan. Elinkeinotoiminnan käsite säilyisi pääasiallisesti ennallaan. Merkittävin muutos on, että siihen lisättäisiin nykyisin oikeus- ja verotuskäytännön mukaan TVL:n mukaan verotettava kiinteistöliiketoiminta.

Hallituksen lausuntokierroksella olleen esitysluonnoksen mukaan yhteisöjen harjoittaman maatalouden tulos laskettaisiin edelleen maatilatalouden tuloverolain mukaan ja maatalous muodostaisi oman erillisen tulolähteen. Maatalouden käsitteleminen edelleen itsenäisenä tulolähteenä olisi perusteltua, koska maatalouden tulon määräytyminen eroaa olennaisesti muiden tulonlähteiden tuloksen määrittelystä muun muassa kassaperusteen vuoksi. Yhteisöjen maatalouden tulolähteen ja muiden tulolähteiden yhdistäminen yhdeksi tulolähteeksi ei esitysluonnoksen mukaan olisi mahdollista ilman maataloustuloa koskevien veroperusteiden laajempaa uudistamista.

SDP julistaa vero-ohjelmassaan, että myös muussa kuin osakeyhtiömuodossa harjoitettavan yritystoiminnan sekä maa- ja metsätalouden verotusta tulee uudistaa poistamalla tulolähdejako sekä tiivistämällä veropohjaa poistamalla tarpeettomia vähennyksiä, kuten yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys. Tulolähdejakoa uudistettaessa tulee ohjelman mukaan varmistaa, ettei veropohja kapene haitallisesti.

Kirjoittajan omia ajatuksia

Hallituksen ratkaisu, jonka mukaan maatilatalouden tuloverolaki (MVL) pidetään ennallaan ja maatalouden tulolähde pysyy omana erillisenä tulolähteenä myös yhteisöissä, on mielestäni maatalouden edun mukainen. SDP:n vero-ohjelma kertoo karua kieltä siitä, että veljet vasemmalla eivät tyytyisi MVL-tulolähteen poistamiseen yhteisöiltä, vaan haluaisivat poistaa sen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että MVL:n mukainen maatalouden verotus on verovelvolliselle kokonaisuutena elinkeinotoiminnan verotusta huomattavasti joustavampaa ja edullisempaa. Tämä koskee myös maataloutta harjoittavia osakeyhtiöitä, jotka ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia, mutta joita tuloverotuksessa koskee kassaperiaate.

Jotkut maataloutta osakeyhtiömuodossa harjoittavat viljelijät ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että suoriteperusteisesti pidetystä kirjanpidosta täytyy saada aikaan maksuperusteinen maatalouden veroilmoitus. Kysymys on käytännössä myyntisaamisten ja ostovelkojen vaikutuksen oikaisusta. Jos viljelijän käyttämä tilitoimistokin pitää tätä asiaa hankalana, joutunee kysymään, onko tilitoimistovalinta osunut oikeaan.

Käsittelen tämän lehden erillisessä artikkelissa maatalouden tulolähteestä luopumisen vaikutuksia maatalouden verotukseen ja talouteen.

Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjaverotuksen merkitys on SDP:n vero-ohjelman mukaan korostumassa, koska suuret ikäluokat (s. 1946-1950) ovat sekä aikaisempia ikäluokkia että perillisiään vauraampia. SDP:n mukaan perintö- ja lahjaverotuksen veropohja vuotaa.

Yritystoiminnan jatkajan sukupolvenvaihdoshuojennus, joka koskee myös muita kuin sukulaisia, antaa ohjelman mukaan mahdollisuuden siirtää yritys-, maatila- ja sijoitusvarallisuutta perillisille hyvin matalalla verokannalla. Ohjelmassa viitataan valtiovarainministeriöön, jonka mukaan ero muihin perintö- ja lahjaveroa maksaviin on varsin mittava: maatilavarallisuuden luovutuksissa veroprosentti on ollut keskimäärin 1,6 prosenttia käyvästä arvosta ja muun yritysvarallisuuden luovutuksissa keskimäärin 3,5 prosenttia käyvästä arvosta. Muilla veroprosentti saattaa olla suuremmissa lahjoissa ja perinnöissä yli kymmenkertainen, sillä perinnöistä perittiin selvityksen mukaan enimmillään 36 prosentin veroa. SDP:n mukaan veroeroa täytyy kaventaa eli spv-huojennusta koskevaa säännöstä heikentää yritystoiminnan jatkajan näkökulmasta.

Kiinteistöverotus

SDP:n vero-ohjelmassa ei käsitellä erikseen metsän, maatalousmaan eikä maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotusta. Kiinteistöveroa uudistettaessa tulee kuitenkin ohjelman mukaan arvioida kiinteistöveron veropohjaa laajemmin. Ohjelmassa todetaan, että monissa maissa veropohjassa on otettu huomioon vain maapohjan arvo eikä lainkaan rakennuksen arvoa.

Ohjelmassa viitataan valtiovarainministeriössä käynnissä olevaan kiinteistöverohankkeeseen, jolla pyritään varmistamaan se, että kiinteistöverotusarvot vastaavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Ohjelmassa sanotaan, että käytännössä verotusarvot tulevat nousemaan ainakin kasvukeskuksissa, muualla verotusarvot voivat laskea. SDP:n kiinteistöveromyönteinen karva paljastuu, kun ohjelman mukaan samalla on myös pakko laajentaa kuntien vapautta määrätä kiinteistöverotuksen tasosta, jos halutaan pitää kiinteistöveron osuus verotuloista samana. Kuntien tarpeet on SDP:n mukaan otettava huomioon uudistuksessa.

Pääomatulon verotus

SDP:n vero-ohjelmassa sanotaan, että pääomatuloverotuksen tasapuolisuus suhteessa ansiotuloverotukseen varmistetaan paitsi uudistamalla veropohjaa myös säilyttämällä pääomatuloverotuksen lievä progressiivisuus.

Esko Kiviranta
Kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri