Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus ulottuu myös kotitalouksiin

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 7/2014)

Kirjoitin KM-lehden numerossa 1/2014 1.7.2014 voimaan tulleista lain muutoksista, jotka merkitsevät laajentunutta rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta Verohallinnolle. Aiheena oli tuolloin yhteisön ja luonnollisena henkilönä yritystoimintaa harjoittavan tiedonantovelvollisuus, jota koskevan ohjeen Verohallinto antoi jo 1.7.2013. Nyt käsittelen luonnollisen henkilön omakotitalo- ja loma-asunto- ym. yksityishenkilönä toteutettuja rakennushankkeita, joita koskevan ohjeen Verohallinto antoi vasta 22.5.2014.

Kotitalousrakentaja ilmoittaa vain kerran

Yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus omakotitalo-, loma-asunto- ja muista yksityistalouden rakennushankkeista on rajoitetumpaa kuin yritysten. Yksityishenkilön ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusluvan alaisia töitä. Ilmoitus on tehtävä vain kerran. Tämä tapahtuu ennen loppukatselmusta.

Vain toimenpide- tai purkamislupaa edellyttäneestä rakennustyöstä ei tarvitse toimittaa tietoja Verohallinnolle. Myöskään ilmoituksenvaraisista rakennustöistä ei tarvitse toimittaa tietoja Verohallinnolle.

Rakennuslupaa vaativat työt voivat vaihdella kunnittain. Tämän vuoksi on syytä olla yhteydessä toimivaltaiseen oman kotikunnan rakennusvalvontaviranomaiseen.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusluvan alaisia töitä siitä riippumatta, onko työ tehty omakotitalokiinteistöllä vai osakkaan omistamassa kerrostalohuoneistossa. Tiedonantovelvollinen on huoneiston omistava henkilö, vaikka asunto-osakeyhtiö on hakenut osakkaan puolesta rakennusluvan huoneistossa tehtäviin muutostöihin.

Kotitalouden tiedonantovelvollisuutta ei koske euromääräinen alaraja, kuten yrityksiä. Kaikista rakennusluvan alaisista töistä on annettava tieto, vaikka työstä ei olisi maksettu palkkaa tai muita suorituksia. Tällöin ilmoitetaan vain rakennuskohdetta koskevat tiedot ja tieto siitä, ettei palkkoja tai muita vastikkeita ole maksettu. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Tiedot annettava ennen loppukatselmusta

Yksityishenkilön on annettava kotitalousrakentamista koskevat tiedot Verohallinnolle riittävän ajoissa ennen rakennuksen käyttöönoton edellytyksenä olevan loppukatselmuksen pitämistä. Suositeltavaa on antaa tiedot Verohallinnolle viimeistään samaan aikaan kun loppukatselmus varataan. On syytä varata aikaa riittävästi, jotta Verohallinto ehtii toimittaa todistuksen ilmoittajalle ennen loppukatselmusta. Puolisoiden ollessa rakennuttajina Verohallinnolle riittää yksi ilmoitus rakennuskohdetta kohden.

Ilmoittaja saa Verohallinnolta postitse tietojen antamisesta todistuksen, joka on esitettävä loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

Loppukatselmus voi tapahtua vaiheittain, jolloin ensimmäinen vaihe voi toteutua silloin, kun rakennus tai sen osa on valmis, mutta rakennustyöt muussa osassa kohdetta vielä jatkuvat. Tiedonantovelvollisuus on täytettävä kutakin rakentamisvaihetta koskevan osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä. Tällöin maksetut palkat ja muut vastikkeet on esitettävä kustakin rakentamisvaiheesta erikseen.

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Rakennuttajan on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja niille maksetuista suorituksista. Tiedot on annettava myös työntekijöille maksetuista palkoista ja muista vastikkeista, mutta vain silloin kun rakennuttaja on itse palkannut työntekijän.

Rakennuttajan Verohallinnolle tekemän ilmoituksen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • omat yhteystiedot
 • missä ja milloin rakennustyö on tehty (kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite, kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön Y-tunnus)
 • millaista työtä on tehty (uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen)
 • miltä yritykseltä työ on tilattu (yrityksen yksilöintitiedot)
 • paljonko yritykselle on maksettu suorituksia (rahamäärä ilman arvonlisäveroa mukaan lukien materiaalista, koneista, laitteista yms. maksettu rahamäärä)

  Rakennuttajan itse palkkaamasta työntekijästä on ilmoitettava:

 • työntekijän yksilöintitiedot
 • työskentelyaika
 • työntekijälle maksetun rahasuorituksen tai muun vastikkeen määrä

  Tiedot voidaan antaa Verohallinnolle joko paperisena tai sähköisesti suomi.fi -palvelun kautta. Yksityishenkilö tunnistautuu sähköiseen palveluun kirjautuessaan joko pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortilla).

  Milloin tehtyä työtä tiedonantovelvollisuus koskee?

  Verohallinnolle ilmoitetaan vain 1.7.2014 tapahtuneen lain voimaantulon jälkeen tehdyt työt. Rakennusluvan myöntämisajankohdalla ei ole merkitystä. Verohallinto toteaa ohjeessaan nimenomaisesti, että vaikka rakennuslupa olisi myönnetty esim. vuonna 2010, Verohallinnolle on ilmoitettava 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyt työt.

  Ennen 1.7.2014 tehdystä työstä ei tarvitse antaa tietoja Verohallinnolle. Jos loppukatselmusta ei ole ehditty tehdä ennen 1.7.2014, on loppukatselmuksessa esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon todistus, josta käy ilmi tiedot rakennuskohteesta ja siitä, ettei maksettuja suorituksia ole ollut 1.7.2014 tai sen jälkeen.

  Kuukausittainen tiedonantovelvollisuus

  Kuukausittainen tiedonantovelvollisuus koskee luonnollista henkilöä, esim. maatalouden harjoittajaa, vain silloin, kun rakentaminen liittyy hänen harjoittamaansa maatalouteen tai muuhun yritystoimintaan.

  Tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa. Vastikkeeseen voi sisältyä myös rakennusmateriaalia ja tavaroita. Jos 15 000 euron raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy. Tietoja ei tarvitse ilmoittaa ja korjata taannehtivasti.

  Raja-arvoa laskettaessa yhtenä sopimuksena pidetään kutakin erillistä rakentamispalvelua koskevaa tilausta, josta suoritettava vastike määräytyy erikseen. Näin ollen esimerkiksi vuosisopimukseen perustuvien kunnossapitotöidenkin osalta urakkatietojen tiedonantovelvollisuus riippuu kunkin yksittäisen, erillisen tilauksen arvosta.

  On kuitenkin huomattava, että jos tilaajalle tehty työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin, sitä pidetään raja-arvoa laskettaessa kuitenkin yhtenä sopimuksena.

  Tiedonantovelvollisuus koskee myös tunti- ja vuosisopimukseen perustuvia laskutustöitä. Jos tuntilaskutukseen perustuvan työn 15 000 euron raja-arvo ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy. Oman henkilökunnan (omien työntekijöiden) rakennustyömaalla työskentelystä johtuva 15 000 euron raja-arvon ylittyminen ei aiheuta tiedonantovelvollisuutta.

  Työntekijätiedot ilmoitetaan kuukausittain ko. kuukauden aikana työmaalla työskennelleistä henkilöistä. Palkanmaksupäivällä ei ole merkitystä, vaan työskentelyllä työmaalla.

 • Varsinais-Suomen vaalipiiri