Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Perustuslakivaliokunta avasi jätevesisolmun

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on erikoisasema eduskunnan valiokuntien joukossa: sen tehtävänä on lakien perustuslainmukaisuuden tutkiminen. Perustuslakivaliokunta antoi 26.11.2010 ympäristövaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Tässä yhteydessä perustuslakivaliokunta arvioi myös ympäristönsuojelulakiin perustuvaa valtioneuvoston asetusta, ns. hajajätevesiasetusta.

Valiokunta toteaa perustuslain edellyttävän, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla. Esimerkkinä tällaisesta yksilön oikeusasemaan vaikuttavasta, lain tasolle kuuluvasta säännöksestä valiokunta mainitsee hajajätevesiasetuksen 4 §:n, jossa säädetään jätevesien yleisistä puhdistusvaatimuksista tarkat prosenttirajat mainiten. Valiokunta luonnollisesti tarkoittaa paljon puhuttuja asetustasolla säädettyjä talousjätevesistä ympäristölle johtuvan kuormituksen vähentämistä koskevia vaatimuksia. Kysymys on orgaanisen aineksen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen vähentämisen vähimmäisprosenttimääristä verrattuna käsittelemättömään jäteveteen.

Perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä, että ympäristöministeriö vielä tämän eduskunnan aikana saattaa asetuksen perustuslain mukaiseksi. Valiokunta katsoo, että talousjätevesien käsittelyvaatimuksista on säädettävä lailla. Vaatimusten tulee asettua sellaiselle tasolle, että ne on kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla myös tosiasiassa mahdollista täyttää.

Poliittisesta näkökulmasta pidän selvänä, että eduskunta tuskin tyytyy siirtämään asetuksen 4 §:n puhdistusvaatimusta koskevaa säännöstä sellaisenaan lakiin. Perustuslakivaliokunta on näin ollen tullut laukaisseeksi liikkeelle prosessin, jossa jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset tulevat eduskunnan aitoon ja kokonaisvaltaiseen poliittiseen tarkasteluun. Ns. talonpoikaisjärkikin pääsee mukaan keskusteluun.

Valiokunta käsitteli myös ns. automaattilykkäystä. Hallitus esittää, ettei jätevesien yleisiä käsittelyvaatimuksia sovellettaisi jo olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jos kiinteistön haltija ja sillä vakituisesti asuvat ovat täyttäneet 68 vuotta lain voimaan tullessa eli 1.1.2011.

Valiokunta katsoo, että 68 vuoden ikärajalle on olemassa perustuslaissa tarkoitettuja hyväksyttäviä perusteita, kuten lain tarkoituksen toteuttaminen aiheuttamatta kohtuutonta rasitusta vanhusväestölle. Ikävaatimus koskisi vain kiinteistöllä vakinaisesti asuvaa kiinteistön haltijaa, ei muita kiinteistöllä asuvia. Kiinteistön haltijalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai sellaista vuokraoikeuden haltijaa, joka vastaa kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

- Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri