Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Maa- ja metsätalouden hallitusohjelma jättää ministerille runsaasti harkintaa

(Julkaistu Käytännön Maamies-lehden numerossa 9/2011)

Maa- ja metsätaloutta koskeva hallitusohjelman tekstiosa ja menosäästöjä koskeva numero-osa ovat kuin olisivat eri tekijän kynästä lähtöisin. Teksti on valtaosin suhteellisen kaunista kerrontaa, numeroissa paljastuu kylmä leikkausten linja.

Lohdullista on numero-osan väljä kirjoitustapa. Se tarjoaa ministerille mahdollisuuden säästää maatalous pahimmalta.

Maatalouden tukimomenttien säästöjä ei ole täsmennetty

Maatalouden tukimomenttien säästöiksi on kirjattu 40 milj. euroa. Tämä säästövaikutus valtion menoihin tulee hallitusohjelman mukaan saavuttaa vuonna 2015.

Vuosina 2012 ja 2013 leikataan voimassa olevan 141-ratkaisun mukaan kansallista kotieläin- ja kasvihuonetuotannon tulotukea sekä puutarhatuotteiden varastointitukea yhteensä noin 21 milj. euroa, josta sika- ja siipikarjasektorin osuus on 16,75 milj. euroa. Myöskään C-alue ei noina vuosina voine kokonaan välttyä leikkauksilta.

Vuosien 2010 ja 2011 C-alueen leikkauksiksi sika- ja siipikarjasektorilla päätettiin noin puolet 141-tukialueen leikkaustasosta. Vastaava puolikasleikkaus C-alueella olisi vuosina 2012-2013 7,5 milj. euroa, täysi leikkaus 15 milj. euroa. Pohjoinen tuki on luonteeltaan pysyvää, eikä sen leikkaaminen ole juridisesti sidoksissa 141-tukeen eikä siis läpihuutojuttu. Yhteiset markkinat ovat kuitenkin realiteetti. Asiasta käydään kansallisen tuen neuvottelut valtion ja tuottajajärjestöjen välillä.

Perunan kansallinen hehtaarituki on voimassa enää tämän vuoden. Sen budjettivaikutus on noin 7 milj. euroa vuodessa.

On helppo yhteenlasku todeta, että kahden seuraavan vuoden jo päätetyistä 141-tuen leikkauksista (21 milj. euroa), sika- ja siipikarjasektorin pohjoisen tuen leikkauksista (15 milj. euroa) ja ruokaperunan kansallisen tuen poistumisesta (7 milj. euroa) kertyy jo vuoden 2013 loppuun mennessä laskennallisena enimmäisleikkauksena 43 milj. euroa. Näin ollen ministeri Jari Koskisella on mahdollisuus tehdä viisas päätös, jonka mukaan erityisiä uusia leikkauksia ei hallitusohjelman mukaan ole edes tarvetta tehdä. Hallitusohjelman 40 milj. euron leikkaustaso mahdollistaa myös C-tukialueen tietyn erikoiskohtelun suhteessa AB-tukialueeseen. Eri kysymys on, miten hallitus menestyy EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa ja vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevissa 141-neuvotteluissa.

Leikkaustaso on joka tapauksessa kova. Se on selvästi yli 5 % maatalouden nettotulosta, kun em. 40 milj. euron lisäksi otetaan (maatalouspääluokan ulkopuolelta) huomioon maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden (polttoöljy, sähkö) valmisteverojen palautuksen leikkaus, 20 milj. euroa. Se alentaa suoraan maatalouden nettotuloa ja on yhtä suuri kuin vuoden 2005 alkuperäinen maatalouden energiatupo. Palautuksesta jää hallitusohjelman toteutuksen jälkeen jäljelle vielä noin 30 milj. euroa eli noin 60 prosenttia.

Säästöjä hallintoon, tutkimukseen ja neuvontaan

Muiden kuin maatalouden tukimomenttien säästöiksi hallitusohjelma määrittelee 50 milj. euroa vuoteen 2015. Selvää on, että valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan. Tämä merkitsee väen vähentämistä hallinnossa eläkkeelle siirtymisiä hyväksi käyttäen.

Tutkimuksen määrärahoihin kohdistuu kovia vähentämisuhkia. Suurennuslasin alle joutuvat niin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) kuin Metsäntutkimuslaitoskin (METLA). Säästöratkaisuja voidaan toteuttaa esim. näiden tutkimuslaitosten hallintomenoissa.

Myös maatalouden neuvontaorganisaation ja 4H-järjestön määrärahojen alentamiseen hallitusohjelma asettaa suuria paineita. Viime vuosina näiden toimijoiden rahoitusasemaa on korjattu eduskunnan budjettikäsittelyssä.

Luopumistuen vuokrausvaihtoehto poistuu

Hallitusohjelman tekstiosan selkeimpiin kuuluu kirjaus, jonka mukaan "luopumistukijärjestelmän vuokrausvaihtoehdosta luovutaan". Tällä katetaan ohjelman numero-osan 20 miljoonan lisäsäästövaatimusta.

Viime eduskunta sääti luopumistukilain nelivuotisena vuosiksi 2011-2014. Hallituksen esitys ei sisältänyt vuokrausvaihtoehtoa, mutta eduskunta lisäsi sen lakiin. Voimassa olevan lain mukaan 60 vuotta täyttänyt viljelijä voi muussa kuin sukupolvenvaihdoksessa saada luopumistuen vuokraamalla peltonsa alle 40-vuotiaalle viljelijälle 10 vuodeksi. Tämän vaihtoehdon hallitus aikoo nyt poistaa todennäköisesti vuoden 2012 alusta. Pykälät hallituksen esitystä varten on jo valmisteltu.

Vuokrausvaihtoehdon poistuminen tulee kiihdyttämään luopumistukihakemusten jättämistä ennen ensi vuodenvaihdetta. Hakemuksen voi jättää vuotta ennen 60 ikävuoden täyttymistä. Mahdollisuuden menettävät ne, jotka täyttävät 60 vuotta vasta vuosina 2013-2014.

Oman, useissa tapauksissa ylipääsemättömän ongelman muodostaa se, että vuokraviljelijän on oltava alle 40-vuotias ja että vuokrattavien peltojen tulee sijaita enintään viiden kilometrin etäisyydellä vuokraviljelijän talouskeskuksesta.

Osa potentiaalisista vuokraviljelijöistä on pitänyt kohtuuttomana alle 40 vuoden ikävaatimusta, kun itse ovat jo 40 vuotta täyttäneet ja täten järjestelmän poissulkemia. He tuskin jäävät suremaan vuokrausvaihtoehdon poistumista nykymuodossaan.

Hallitusohjelman luopumistukijärjestelmää koskeva niukka kirjaus antaa viitteitä siitä, ettei sitä enää jatkettaisi vuoden 2014 jälkeen. Nähtäväksi jää, riittääkö hallituksella poliittista rohkeutta tähän vuoden 2015 eduskuntavaalien alla.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri