Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Jätevesikeskustelulle viimein piste?

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 9/2016)

Hallitus on antanut 1.9.2016 eduskunnalle esityksen ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esitys merkitsee haja-asutusalueiden talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistamista ja selkeyttämistä. Lain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan ympäristönsuojelulakia korjataan haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyn osalta selkeäksi ja järkeväksi. Pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannoilla ja pohjavesialueilla, noudatetaan hallitusohjelman mukaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta jätevesiremonttien määräajasta. Näiden osalta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.

Jos kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon tai toiminnalla on tarvittava ympäristölupa taikka kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei toimenpiteitä tarvita.

Lakiesityksen peruskäsitteet

Perustason puhdistusvaatimuksesta säädettäisiin nyt aiemmasta poiketen lain tasolla eikä asetuksessa. Ympäristönsuojelulakiin lisättävän perustason puhdistamisvaatimusta koskevan säännöksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määrättyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Ympäristönsuojelulakiin on tulossa myös haja-asutuksen kuormitusluvun määritelmä. Tällä luvulla osoitetaan yhden asukkaan käsittelemättömien talousvesien keskimääräinen kuormitus orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta grammoina vuorokaudessa. Kuormitusluku koostuu kuormituksen alkuperästä sekä eri kuormituslajien määrästä.

Talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuksen mitoitusperusteita ja menetelmiä sekä haja-asutuksen kuormituslukua säännellään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Rannat ja pohjavesialueet

Vanhan jätevesien käsittelyjärjestelmän olisi täytettävä perustason puhdistusvaatimus enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella samoin kuin myös vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. Vanhalla jätevesien käsittelyjärjestelmällä tarkoitettaisiin jätevesien käsittelyjärjestelmää, joka perustuu ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan.

Vesistöllä tarkoitetaan vesilain mukaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta. Vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa tai lähdettä. Myös meren rantojen läheisyyteen sovellettaisiin ehdotettua enintään 100 metrin sääntelyä.

Etäisyys ehdotetaan määritettäväksi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan rakennuksen seinään. Rakennuksista olisi otettava huomioon ne, joissa muodostuu talousjätevesiä. Näin määritettäessä voitaisiin käyttää hyödyksi tietokanta-aineistoja.

Pohjavesialueella tarkoitettaisiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaista pohjavesialuetta. Näiden alueiden luokittelu on ELY-keskuksissa käynnissä. Pohjavesialueella tulee ottaa huomioon myös, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta.

Kiinteistökohtainen talousjätevesien käsittelyjärjestelmä tulisi rannalla ja pohjavesialueella saattaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta viimeistään 31.10.2019.

Muut alueet kuin rannat ja pohjavesialueet

Muilla alueilla kuin rannoilla ja pohjavesialueilla jäisi perustason puhdistustason noudattaminen riippumaan kiinteistökohtaisista korjaus- ja muutostöistä. Kiinteistön omistaja päättäisi, milloin kiinteistöllä tehdään lupaa edellyttävä toimi, joten omistaja voi ajoittaa investoinnin parhaaksi katsomaansa ajankohtaan. Ehdotus mahdollistaa siis perustason puhdistusvaatimuksen noudattamisen siirtämisen kiinteistöllä myöhempään ajankohtaan.

Ensimmäisen ryhmän muodostavat tapaukset, joissa kiinteistöllä tehdään juuri talousvesien muodostumiseen tai käsittelyyn liittyvien teknisten järjestelmien korjaus- tai muutostyö. Tällaisella muutoksella tarkoitettaisiin vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa lupaa edellyttävää korjaus- tai muutostyötä, jossa järjestelmää uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan. Jos kiinteistöllä on siis vain kantovesi tai kuivakäymälä, ei toimenpiteitä tarvita, jos vesistön pilaantumisen vaaraa ei ole.

Toisen ryhmän muodostavat sellaiset hankkeet, joissa on kyse rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevasta rakennuslupaa edellyttävästä korjaus- tai muutostyöstä. Tällainen rakennushanke rinnastuisi uudisrakennuksen kaltaiseen muutokseen, jota yleiskielessä usein kuvataan peruskorjauksena. Hankkeen tarkoituksena on lisätä rakennuksen käyttöikää uutta rakennusta vastaavasti. Näin laajamittaisessa rakennusluvan varaisessa korjaus- ja muutostyössä kiinteistöön investoidaan merkittävästi. Toimi johtaisi myös perustason puhdistusvaatimuksen noudattamiseen ympäristönsuojelullisista syistä, koska rakennuksen elinkaari pitenee.

Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, edellä esitettyjä talousjätevesien käsittelyvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön 9.3.2011 olemassa olleeseen käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä (siis 9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta.

Poikkeukset

Talousvesien käsittelyvaatimuksista voitaisiin poiketa hakemuksesta vähäisen kuormituksen tai omistajalle/haltijalle kohtuuttoman korkeiden kustannusten vuoksi. Kunnan viranomainen voisi edelleen myöntää poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kunta voisi edelleen antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jotka perustuvat paikallisiin ympäristöolosuhteisiin.

Varsinais-Suomen vaalipiiri