Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Etelä-Suomen kansallinen tuki siirtymässä historiaan

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 11/2013)

EU:n komissio on saamassa läpi tavoitteensa Etelä-Suomen kansallisen tulotuen lopullisesta hautaamisesta. Etelä-Suomen kansallista tulotukea ei enää makseta lainkaan märehtijöiden perusteella vuosina 2015-2020. Sitä maksettaisiin vain sika- ja siipikarjatalouden tukena sekä puutarhatalouden tukena. Tuen määrä alenisi vuodesta 2015 vuoteen 2020 joka vuosi, erityisen voimakkaasti sika- ja siipikarjataloudessa. Hallitus teki 10.10.2013 Etelä-Suomen kansallisia tulotukia koskevan esityksensä EU:n komissiolle.

Vuosina 2013 ja 2014 Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä on 62,93 milj. euroa. Vuonna 2015 kansallinen tuki on enää 29,2 milj. euroa, kun märehtijöiden tuki ja peltoalaperusteiset tuet poistuvat. Jäljelle jää sikojen ja siipikarjan tuki, joka laskee vuoden 2015 16 milj. eurosta vuoden 2020 6,5 milj. euroon sekä puutarhatalouden tuki, joka laskee vuoden 2015 13,2 milj. eurosta vuoden 2020 10,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 Etelä-Suomen kansallista tukea on näin ollen jäljellä enää 17,4 milj. euroa ja kokonaisalenema vuodesta 2014 vuoteen 2020 on näin ollen 72,35 %. (ks. taulukko 1)

Taulukko 1. Etelä-Suomen kansallisen tulotuen enimmäismäärät vuosina 2013-2020.

Etelä-Suomen märehtijätuet toisten viljelijöiden taskusta

Otsikon tarkoituksena ei ole syyllistää tuottajia, vaan kertoa ymmärrettävästi hallituksen alhaisesta ja onnettomasta tukitempusta, jonka tarkoituksena on höynäyttää asioita huonosti seuraavia viljelijöitä ja näin peitellä kansallisten tulotukien mittavaa leikkausta. Märehtijöitä koskeva Etelä-Suomen kansallinen tulotuki siirretään maksettavaksi EU-tulotuista viljelijöiden sisäisenä tulonsiirtona. EU-tulotuki jakaantuu hehtaarikohtaiseen tilatukeen ja tuotantosidonnaisiin viljelijätukiin. Kysymys on siirrosta hehtaarikohtaisesta tilatuesta tuotantosidonnaisiin viljelijätukiin.

Ongelma on siinä, ettei EU-tulotukien loppusummaa voida enää nostaa, vaan se päinvastoin laskee. Se lyötiin lukkoon jo kesäkuussa. EU-tulotukien määrä alenee tämän vuoden 525 milj. eurosta vuonna 2014 510 milj. euroon, jolla tasolla se EU:n huippukokouksen päätöksen mukaan pysynee vuosien 2015-2020 ajan.

Pelkästään edellä kerrottu uusi järjestely yksistään aiheuttaa hehtaarikohtaiseen tilatukeen lähes 15 euron loven. Lisäksi ympäristökorvaus alenee 70 euron molemmin puolin hehtaaria kohden, kun nykyiset lisätoimenpiteistä maksettavat korvaukset otetaan vertailussa huomioon.

Märehtijät - ryhmään kuuluvia tuotantosuuntia ovat maidontuotanto, naudanlihantuotanto ja lammas- ja vuohitalous sekä hevostalous. Hevostaloudelle on maksettu Etelä-Suomen kansallista tukea, mutta sille ei sentään olla ohjaamassa EU-tulotuen hehtaarikohtaisesta tilatuesta tuotantosidonnaisia viljelijätukia. Sen sijaan muiden märehtijöiden vuoden 2014 Etelä-Suomen kansalliset kotieläin- ja hehtaarituet maksettaisiin vuodesta 2015 alkaen EU:n tuotantosidonnaisina viljelijätukina. Tämä merkitsee sitä, että myös märehtijätilan 141-tuen hehtaarikorotusta tai vastaava tuki otetaan pois EU:n tilatukena maksettavasta hehtaarituesta.

Suomen tavoitteena on maksaa vuodesta 2015 lähtien noin 20% EU-tulotuista tuotantosidonnaisina viljelijätukina.

Sika- ja siipikarjatalouden tuen käy huonosti

Siat ja siipikarja-ryhmään kuuluvat tuotantosuunnista sikatalous, kananmunantuotanto ja siipikarjanlihan tuotanto. Tukea jatkettaisiin vuosina 2015-2020 kansallisena tukena perustuen vuonna 2009 vahvistettuihin tilakohtaisiin viitemääriin. Tuki olisi taulukon 1 mukaisesti asteittain aleneva. Kotieläintilan 141-tuen hehtaarikorotusta vastaavaa tukea ei maksettaisi sika- ja siipikarjataloudelle enää lainkaan vuodesta 2015 alkaen.

Kun tiedetään, että 141-tuki on noin 70 prosenttia sikatalouden harjoittajan nettotulosta, voi vain arvella, että valtioneuvostolla ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisella täytyy olla joko varma tieto sianlihan markkinahinnan tulossa olevasta merkittävästä noususta tai sitten tarkoitus on hoitaa sianlihan kulutus jatkossa ulkomaisella lihalla. Minusta Suomen tulisi esittää sianlihan tuen jatkumista vähintään nykytasolla, koska meillä sianlihan tuotanto ei enää kata edes kulutusta.

Puutarhatalouden tukikin alenee

Puutarhataloudessa kansallista tukea maksettaisiin vuosina 2015-2020 nykyiseen tapaan kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille. Puutarhatalouden tuki laskisi vuodesta 2014 vuoteen 2020 runsaat 20 %.

Sarvamaako sankari?

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on ollut ratkaisevassa asemassa Suomen EU-liittymissopimuksen 141 artiklan käyttökelpoisen hautaamismenettelyn poliittisessa läpiviennissä. Sarvamaan työpanos on kohdistunut vain siihen, millä menettelyllä 141-artiklasta Etelä-Suomen kansallisen tuen lainsäädäntöperustana luovutaan.

Sarvamaan aloitteesta Etelä-Suomen kansallista tukea ei enää maksettaisi Suomen EU-liittymissopimuksen 141-artiklan perusteella, vaan sitä maksettaisiin vuotta 2014 koskevan siirtymäkauden asetuksen nojalla. Ajatus ei ole Sarvamaan, vaan se on lähtöisin EU:n komissiosta, jonka tavoitteena on ollut näin järjestää 141-tuelle hiljaiset hautajaiset. Monen mielestä Sarvamaa on ollut lähinnä EU:n komission juoksupoika. Median vääristelyn tuloksena olemme saaneet lukea sankari-Sarvamaasta europarlamenttivaalien sopivasti lähestyessä.

Millaiseksi muodostuu tulotukien kokonaisuus?

Pääministeri Katainen on korostanut julkisuudessa, että ratkaisevaa on eri tulotukien muodostama kokonaisuus. Kokonaisuuden pääpiirteet ovat tiedossa, mutta monet tärkeät yksityiskohdat odottavat vielä ratkaisua.

Selvältä kuitenkin näyttää, että tämän tukineuvottelukierroksen suurimmat häviäjät ovat sika- ja siipikarjatalouden harjoittajat sekä viljanviljelijät. Tuottajajärjestöille ei voi jakaa montakaan taistelupistettä 141 artiklan puolustamisesta.

Varsinais-Suomen vaalipiiri