Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Esitys maaseudun kehittämisohjelmaksi valmistui

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 3/2014)

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-2020 on valmistunut. Aiempi 315-sivuinen esitysluonnos paisui lopulta 360-sivuiseksi esitykseksi, joka on ollut luettavissa MMM:n internet-sivuilla 7.3.2014 lähtien.

Ministeri Jari Koskinen oli viemässä ohjelmaa valtioneuvoston käsittelyyn 13.3 2014, mutta hyvä aikomus kilpistyi sosialidemokraatteihin ja vihreisiin. Nähtäväksi jää, siirtyykö maaseutuohjelma kyvyttömän hallituksen kehysriihen jalkoihin. Valtioneuvoston hyväksymisen jälkeen ohjelma tarvitsee vielä EU:n komission hyväksymisen. Suuret muutokset eivät kuitenkaan ole komissiokäsittelyssä todennäköisiä.

Käsittelen tässä lyhyesti luonnonhaittakorvauksia, ympäristökorvauksia ja luonnonmukaisen tuotannon tukea sekä nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustukea koskevia ehdotuksia. Laajasta ohjelmasta riittää kerrottavaa useampaankin lehteen.

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvausta maksetaan viljelijän tukikelpoisille hehtaareille, jos tukikelpoisen maatalousmaan ala on vuosittain vähintään viisi hehtaaria. Saaristossa riittää vähintään kolme hehtaaria.

Kotieläintaloutta harjoittavalla maatilalla luonnonhaittakorvausta voitaisiin edelleen maksaa hehtaaria kohden enemmän kuin kasvinviljelytilalla. Korkeampi hehtaarituki edellyttää kuitenkin, että maatilan eläinyksikkötiheys on vähintään 0,35 eläinyksikköä hehtaaria kohden. Eläimet muutetaan eläinyksiköiksi seuraavan taulukon kertoimien mukaan:

Muutoskertoimet eläinten muuttumiseksi eläinyksiköiksi

Luonnonhaittakorvauksen määrät ovat seuraavat (euroa/hehtaari/vuosi):

Ohjelmassa siis esitetään luonnonhaittakorvauksen hehtaaritukieroksi kotieläintilan ja kasvinviljelytilan välillä 60 euroa/ha nykyisen 80 euroa/ha asemesta. Tämä jäisi ainoaksi eroksi, koska kotieläintilan ympäristötuen hehtaaritukikorotus ja AB-tukialueella kotieläintilalle maksettu kansallisen tuen hehtaaritukikorotus ovat uudistuksen myötä poistumassa vuoden 2014 jälkeen. Vielä tänä vuonna koko tukiero on C-tukialueella 94 euroa/ha ja AB-tukialueella luokkaa 135 euroa/ha.

Ohjelman mukaan luonnonhaittakorvaus alenisi koko maassa tilakoon mukaan. Se maksettaisiin täytenä 250 peltohehtaariin asti, 250 hehtaaria ylittävästä peltoalasta 350 hehtaariin asti 90-prosenttisena ja 350 hehtaaria ylittävästä peltoalasta 80-prosenttisena. Vuoden 2012 maatilarekisterin tietojen mukaan 250 hehtaarin pinta-alaraja vaikuttaa 20600 peltohehtaariin ja 350 hehtaarin rajan 8500 peltohehtaariin. Kaikkiaan tukikelpoista peltoa on Suomessa noin 2,2 milj. hehtaaria.

Ympäristökorvaukset

Ympäristökorvausjärjestelmä koostuu ympäristösitoumuksesta sekä erillisistä ympäristösopimuksista.

Ympäristösitoumus on viisivuotinen. Sitoumuksen vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria, puutarhakasveilla yksi hehtaari.

Ympäristösitoumus koostuu seuraavista toimenpiteistä:

1) Tilakohtainen toimenpide:

 • Ravinteiden tasapainoinen käyttö, sisältää suojakaistavaatimuksen (vastaa periaatteessa nykyistä ympäristötuen perusosaa poisjäävää viljelyssuunnitelmaa lukuun ottamatta)
 • Ravinteiden tasapainoinen käyttö on ympäristösitoumustilan kaikkia peltolohkoja koskeva toimenpide, joka on edellytyksenä ympäristösitoumuksen lohkokohtaisiin toimenpiteisiin sitoutumiselle.

  Tavoitteena on jatkaa aiempien ohjelmakausien aikana aloitettua toimintatapaa, jonka tuloksena ravinteiden käyttö on tarkentunut ja vähentynyt. Kotieläinten lannan sisältämät ravinteet on aiemmin otettu huomioon vain osittain, mutta uudessa toimenpiteessä fosfori ja liukoinen typpi arvostetaan täyteen määrään. Korvausta ei makseta kesannolle eikä pysyville nurmille. Sitä ei makseta myöskään luonnonhoitopeltonurmille eikä viherlannoitusnurmille.

  Typpilannoitusta rajoitetaan aiemman maalajiperusteen sijasta maan multavuuden perusteella, mikä ohjelman mukaan kuvaa paremmin maan typpivaroja. Fosforilannoituksen käytön tarkentamisen tavoitteena on ohjelman mukaan erityisesti korkeassa tai erittäin korkeassa viljavuusluokassa olevien peltolohkojen käyttökelpoisen fosforin pitoisuuksien alentaminen.

  Tuen määrä on 55 euroa/ha peltoviljelykasveille ja 200 euroa/ha puutarhakasveille (nykyisin perusosa 93 euroa/ha ja kotieläintiloille 107 euroa/ha).

  2) Lohkokohtaiset toimenpiteet

 • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
 • Lietelannan sijoittaminen peltoon
 • Vähennetty lannoitus yksivuotisilla puutarhakasveilla
 • Valumavesien hallinta
 • Ympäristönhoitonurmet
 • Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
 • Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla
 • Peltoluonnon monimuotoisuus
 • Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
 • Osa lohkokohtaisten toimenpiteiden vesiensuojelullisista toimenpiteistä kohdennetaan eri tavalla ns. kohdentamisalueelle (katso kuva 1), jolla tarkoitetaan Suomenlahteen, Saaristomereen ja Selkämereen laskevien jokivesistöjen ensimmäisen jakovaiheen valuma-alueita. Kohdentamisalue ulottuu aina AB-tukialueen pohjoisrajalle asti. Johtuneeko tämä siitä, että ministeri Koskinen on halunnut kohdentamisalueen kattavan hänen kotivaalipiirinsä Hämeessä?

  Ehdotuksen mukaan Suomen peltoalasta noin 63 % sijaitsee kohdentamisalueella. Esim. MTK olisi halunnut määritellä kohdentumisalueeksi vain Varsinais-Suomen ja Uudenmaan. Tästä olisi hyötynyt mainittujen maakuntien lisäksi kohdentamisalueen ulkopuolinen Suomi.

  Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on valumavesien hallintaa edistävä lohkokohtainen toimenpide. Tämä toimenpide noussee lohkokohtaisista toimenpiteistä selvästi suosituimmaksi johtuen lähinnä siitä, että se on monelle viljelijälle jollain tasolla mahdollinen. Toimenpidettä toteutetaan koko maassa, mutta se kohdennetaan vaativampana kohdentamisalueelle, minkä vuoksi korvaustasokin on kohdentamisalueella korkeampi.

  Viljelijän on pidettävä vähintään 20 % maatilan tukikelpoisten peruslohkojen yhteispinta-alasta hyväksytyllä tavalla kasvipeitteisenä kasvukauden ulkopuolella. Viljelijä voisi vuosittain lisätä kasvipeitteistä alaa 20 % :sta hallinnolle tehtävällä ilmoituksella ja 20 %:n vähimmäisosuuden ylittävä, erikseen ilmoitettava osuus voisi vaihdella vuosittain.

  Kohdentamisalueella olisi 20 %:n, 40 %:n, 60 %:n ja 80 %:n kasvipeitteisyydelle eri korvaustasot. Muualla Suomessa olisi vastaavasti 20 %:n; 40 %:n, ja 60 %:n kasvipeitteisyydelle eri korvaustasot.

  Vähimmäiskasvipeitteen, siis 20 %:n osuuden, voi toteuttaa kohdentamisalueella kevennetyllä syyssänkimuokkauksella vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemenmauste-, kuitupellava- ja härkäpapulohkoilla, jos muokkaus tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä tai lapiorullaäkeellä yhteen kertaan ajaen. Viljelijän valitessa 40 %:n, 60 %:n tai 80 %:n kasvipeitteisyyden on 20 %:n ylittävä osa täytettävä aidolla kasvipeitteellä.

  Kohdentamisalueen ulkopuolella pelkkä kevennetty syyssänkimuokkaus kelpaa täyttämään talviaikaisen kasvipeitteisyyden vaatimuksen, olipa sitten kysymyksessä 20 %, 40 %:n tai 60 %:n kasvipeitteisyys.

  Aitoon kasvipeitteisyyteen luetaan:

 • monivuotiset viljellyt nurmet ja talven yli säilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
 • monivuotiset puutarhakasvit (mukaan lukien kumina)
 • viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja sinilupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
 • kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti
 • syyskylvöiset viljat ja öljykasvit, kuten syysruis, ruisvehnä, syysvehnä ja spelttivehnä, syysrypsi ja syysrapsi sekä muut syyskylvöiset kasvit ja keväällä korjattava pellava ja hamppu
 • Korvausta pellon talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä maksetaan seuraavasti:

 • Kun kasvipeitteisen alan osuus on 20 %, korvaus on 4 euroa/ha
 • Kun kasvipeitteisen alan osuus on 40 %, korvaus on kohdentamisalueella 20 euroa/ha ja muulla alueella 9 euroa/ha
 • Kun kasvipeitteisen alan osuus on 60 %, korvaus on kohdentamisalueella 38 euroa/ha ja muulla alueella 11 euroa/ha
 • Kun kasvipeitteisen alan osuus on 80 %, korvaus on kohdentamisalueella 56 euroa/ha.
 • Peltoluonnon monimuotoisuus on luonnon monimuotoisuutta edistävä lohkokohtainen toimenpide. Tätä tukea voidaan maksaa esim. viherlannoitusnurmelle 100 euroa/ha, ei kuitenkaan luomutilalle, jolla sen katsotaan kuuluvan normaaliin viljelykiertoon. Viherlannoitusnurmen ohella suosiota voi saavuttaa niittykasvien siemenseoksella perustettu monimuotoisuuspelto, jolle maksettaisiin 300 euroa/ha.

  Luonnonmukaisen tuotannon tuki

  Viljelijälle, joka on tehnyt sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannosta, maksetaan luonnonmukaisen tuotannon tukea 160 euroa/ha, avomaan vihannestuotannossa 600 euroa/ha.

  Erillinen luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuki on 134 euroa/ha. Tämän tuen edellytyksenä on, että tilalla on vuosittain vähintään 0,3 eläinyksikköä/ha sitoumuksessa mainittua eläinlajia luonnonmukaisessa tuotannossa.

  Viljelijä, joka on tehnyt sitoumuksen luonnonmukaisesta tuotannosta, voi tehdä samoista peltolohkoista ympäristösitoumuksen. Hän ei kuitenkaan voi valita ympäristösitoumukseensa seuraavia lohkokohtaisia toimenpiteitä:

 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyjä lannoitevalmisteita käyttäen
 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • vähennetty lannoitus yksivuotisilla puutarhakasveilla
 • peltoluonnon monimuotoisuuden viherlannoitusnurmi
 • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
 • Ympäristösitoumuksen edellyttämän tilakohtaisen toimenpiteen ( ravinteiden tasapainoinen käyttö) lisäksi luomuviljelijä valinnee lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ainakin peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden.

  Nuoren viljelijän tilanpidon aloitustuki

  Nuoren viljelijän tilanpidon aloitustukena myönnettävän avustuksen enimmäismäärä olisi 35 000 euroa. Avustus maksetaan tuensaajalle enintään kolmessa erässä. Avustuksen lisäksi voidaan myöntää lainan korkotukea enintään 25 000 euroa sekä varainsiirtoverovapautena myönnettävää tukea. Tukimäärä voi olla yhteensä enintään 70 000 euroa. Tarvittaessa tuensaajalle varainsiirtoverovapautena myönnetty tuki vähennetään ensisijaisesti korkotuesta ja toissijaisesti avustuksesta.

  Varsinais-Suomen vaalipiiri