Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

KHO:n päätös maatalousyhtymän osakkaan matkakuluista

Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 5/2017.

KHO on 5.5.2017 antanut päätöksen KHO:2017:69 maatalousyhtymän osakkaan oman asunnon ja maatalousyhtymän maatilan välisistä matkoista aiheutuneiden kustannusten vähennysoikeudesta tuloverotuksessa.

X oli verovuonna 2012 ollut palkkatyönsä ohella maatalousyhtymän osakas. X oli vaatinut verotuksessa vähennettäväksi asuntonsa ja maatalousyhtymän maatilan välisiä matkakustannuksia 880 euroa.

Maatalousyhtymä ei ollut maksanut verovuonna 2012 X:lle palkkaa. X:n maatalousyhtymästä saama tulo-osuus oli verotettu kokonaan hänen pääomatulonaan.

KHO katsoi, että maatalousyhtymän osakkaalle tämän asunnon ja maatalousyhtymän maatilan välisistä matkoista aiheutuneita kustannuksia ei voitu pitää maatalousyhtymän tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina. Kustannuksia ei näin ollen tullut vähentää maatalousyhtymän maatalouden tulosta laskettaessa, vaan oikeus niiden vähentämiseen oli ratkaistava maatalousyhtymän osakkaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina.

KHO katsoi, että maatalousyhtymän osakkaan oman asunnon ja maatalousyhtymän maatilan välisiä matkakustannuksia oli pidettävä ansiotulon hankkimisesta johtuneina menoina, koska maatalousyhtymän maatilaa, jossa yhtymän osakas oli työskennellyt, oli pidettävä hänen tuloverolain 93.1 §:ssä tarkoitettuna työpaikkanaan. X:llä oli oikeus vähentää nyt kysymyksessä olevat matkakustannukset tuloverolain 93.1 §:n nojalla sen estämättä, ettei hän ollut saanut yhtymästä palkkatuloa eikä hänen yhtymästä saamaansa tulo-osuutta ollut jaettu osaksikaan ansiotuloksi. Vähennys tehtiin yhtymän ulkopuolisesta palkkatulosta.

Pidän selvänä, että em. KHO:n päätös koskee yksityistä maataloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä aivan vastaavasti kuin maatalousyhtymän osakasta, jos hän ei asu maatilalla.

KHO on aiemmin päätöksessään 2005/1914 katsonut, ettei puun myyntitulon verotuksen piiriin kuuluvan verovelvollisen metsätalouden pääomatuloon kohdistuviin asunnon ja metsätilan välisiin matkakustannuksiin sovellettu ansiotuloa koskevaa TVL 93 §:n mukaista asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta. Tästä seuraa loogisesti, ettei myöskään TVL 93.1 §:n mukaista vähennyksen enimmäismäärää sovelleta.

KHO:n päätös 2017:69 ja KHO:n päätös 2005/1914 ovat johdonmukaisesti keskenään linjassa. Tämä merkitsee sitä, että myöskään maatalousyhtymän osakasta koskevassa tuoreessa tapauksessa ei olisi voitu soveltaa vähennyksen enimmäismäärää eikä omavastuuosuutta.

Varsinais-Suomen vaalipiiri